Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zasady obowiązujące w odniesieniu do postępowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 1 października 2018 r.

Skala ocen:

Ważne novum w stosunku do poprzednio obowiązującej czterostopniowej skali. Obecnie obowiązująca skala jest dwustopniowa (brak oceny wyróżniającej). Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej.

 

Prezydium PKA wydaje:

1. pozytywną ocenę programową na okres 6 lat, jeżeli wszystkie szczegółowe kryteria oceny programowej są spełnione, a opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera co najwyżej rekomendacje, wskazujące nowe możliwości doskonalenia jakości kształcenia;

2. pozytywną ocenę programową na okres do 2 lat, jeżeli co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest spełnione częściowo i opinia Zespołu lub zespołu do spraw kształcenia nauczycieli zawiera zalecenia o charakterze naprawczym, wskazujące na konieczność niezwłocznego usunięcia błędów i niezgodności, a także podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, przy czym zalecenia te są możliwe do wykonania w terminie maksymalnie 2 lat.

 

Prezydium wydaje ocenę negatywną jeżeli:

1. co najmniej jedno szczegółowe kryterium oceny programowej jest niespełnione, ponieważ błędy i uchybienia związane z zakresem oceny w tym kryterium są krytyczne dla zapewnienia jakości kształcenia, mają charakter trwały i w okresie maksymalnie 2 lat nie jest możliwe ich usunięcie;

2. w wyniku powtórnego postępowania oceniającego stwierdzono, że uczelnia nie zrealizowała zaleceń;

3. uczelnia uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie oceny programowej.

 

Wprowadzone zostały Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA Stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu Są nadawane w następujących kategoriach:

1) Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;

2) Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;

3) Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;

4) Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów (do 5 lat po studiach) oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego.

 

Kierunki objęte oceną PKA w ostatnich latach:

· włókiennictwo - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028,

· wzornictwo - akredytacja ważna do roku akademickiego 2023/2024,

· włókiennictwo i przemysł mody - akredytacja ważna do roku akademickiego 2027/2028.

Strona dziala - zabbix