O Wydziale

Od ponad 70 lat Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów współtworzy obecną i przyszłą wysoką pozycję naukową i dydaktyczną wzmacniając tym samym prestiż Politechniki Łódzkiej.

      Wydział znany był przez długi czas jako Wydział Włókienniczy, który rozpoczął swą działalność w 1947 roku. Był czwartym Wydziałem w kolejności powstawania w Politechnice Łódzkiej. W tradycje Wydziału Włókienniczego wpisali się wspaniali profesorowie Wydziałów Mechanicznego i Chemicznego: Bohdan Stefanowski, Władysław Bratkowski, Tadeusz Żyliński i Mieczysław Klimek. W krótkim czasie potrafili stworzyć i uruchomić studia, doprowadzić do promowania inżynierów, magistrów, doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów. Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. Tadeusz Żyliński. W swej historii Wydział odegrał ważną rolę w kształceniu kadr dla przemysłu tekstylnego, który odbudowany po zniszczeniach wojennych w latach 70-tych XX w. przeżywał rozkwit i w dużym stopniu przyczynił się do rozwoju Łodzi. Kadra nauczycieli akademickich Wydziału Włókienniczego odegrała istotną rolę w powstaniu nowych ośrodków kształcenia akademickiego w Częstochowie i Bielsku-Białej. Ten ostatni z punktu konsultacyjnego przekształcono w Filię Politechniki Łódzkiej, a następnie stał się samodzielną uczelnią - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział Włókienniczy z Katedrą Ekonomiki Przemysłu był także kolebką kształcenia specjalistów w zarządzaniu przemysłem, która w 1971 roku dała początek samodzielnemu Wydziałowi Organizacji i Zarządzania PŁ. Przemiany polityczne i gospodarcze w latach 80-tych i 90-tych sprawiły, że na Wydziale przystąpiono do prac wytyczających nowe kierunki edukacji i badań naukowych. Tak powstał projekt kształcenia specjalistów w dziedzinie wzornictwa i wzornictwa przemysłowego.

      W 1991 roku na studiach inżynierskich utworzono specjalność Architektura Tekstyliów, którego prekursorem był Prof. Józef Masajtis. Wiedza techniczna oraz wrażliwość artystyczna to połączenie, które jest unikatowe na skalę kraju. Znaczący potencjał naukowy i dydaktyczny, jakim dysponował w tym czasie Wydział pozwolił na dywersyfikację kształcenia w kierunku nowych specjalności: Inżynieria Materiałowa, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, Towaroznawstwo - samodzielne Kolegium, Te działania znajdowały swój wyraz w zmianach nazwy Wydziału, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów  w 2001 roku, a następnie na Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Ta nazwa oddaje zarówno profil kształcenia, zainteresowania naukowe, odpowiada na zapotrzebowanie rynku jak i wybiega w przyszłość wskazując następne kierunki rozwoju. Te działania zbiegły się w czasie z reformą sytemu edukacji, w wyniku której w miejsce jednolitych 5-letnich studiów magisterskich w ofercie edukacyjnej Wydziału znalazł się  trzystopniowy system kształcenia. Pierwszy stopień to 3,5-letnie studia inżynierskie lub licencjackie, drugi to 1,5-roczne studia magisterskie, a trzeci to czteroletnie studia doktoranckie. Obecnie po  zreformowaniu programów studiów absolwent może uzyskać stopnie naukowe: inżynier, licencjat, mgr inżynier, mgr sztuki w następujących kierunkach: Włókiennictwo, Wzornictwo, Włókiennictwo i Przemysł Mody, Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Od 2019r. prowadzimy nabór na studia w języku angielskim na kierunkach: Design oraz Textile Engineering, Textiles and Fashion Industry.

  Obecnie w skład Wydziału wchodzi:

  • Instytut Architektury Tekstyliów
  • Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych
  • Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych

Oferta kształcenia dotyczy także podwyższania lub zmiany kwalifikacji i umiejętności i obejmuje  studia podyplomowe: Konstrukcja Ubioru, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, E‑commerce in Textiles, Nowe Technologie w Przemyśle Lekkim. Transformacja do Cyrkularnej Gospodarki Cyfrowej.

Strona dziala - zabbix