Kształtowanie Wydziału

Ważnym wydarzeniem było pierwsze posiedzenie Rady Wydziału, które odbyło się 7 września 1948 r.
Pierwszymi członkami Rady Nowego Wydziału zostali:

 • prof. Wł. Bratkowski, prof. M. Klimek, prof. P. Prindisz z Wydziału Włókienniczego,
 • prof. dr B. Stefanowski, prof. W. Korewa, prof. A. Uklański z Wydziału Mechanicznego,
 • oraz prof. A. Dorabialska i prof. E. Trepka z Wydziału Chemicznego.

Drugi rok akademicki Wydział Włókienniczy rozpoczyna w zakresie włókiennictwa:

 • z czterema profesorami:
  Wadysławem Bratkowskim, Mieczysławem Klimkiem, Pawłem Prindiszem i Tadeuszem Żylińskim.
 • oraz wykładowcami - inżynierami dyplomowanymi:
  Teodorem Będkowskim, Marianem Chwalibogiem, Józefem Hryniewiczem, Julianem Hunką, Kazimierzem Jarzębińskim, Stanisławem Kosteckim, Józefem Meissnerem, Wiktorem Soleckim oraz magistrem Jerzym Rachwalskim.

W początkowym okresie istnienia Wydziału bardzo ważnym zagadnieniem było stworzenie odpowiednich laboratoriów i pracowni. Ich szybkie i skuteczne powstanie należy zawdzięczać pomocy przemysłu.

Struktura Wydziału Włókienniczego w roku akademickim 1951/52.
Nazwa jednostki Kierownik
Katedra i Zakład Surowców Włókienniczych Naturalnych Prof. T. Żyliński
Zakład Dziewiarstwa
od 1957 Katedra Dziewiarstwa
mgr inż. L. Pfeifer
doc. L. Pfeifer
Katedra Włókiennictwa I i Zakład Włókien Prof. Wł. Bratkowski
Katedra Włókiennictwa II i Zakład Przędzalnictwa Bawełny Prof. P. Prindisz
Zakład Przędzalnictwa Wełny mgr inż. M. Stasiak
Katedra Technologii Surowców Włókienniczych
Sztucznych i Syntetycznych i Zakład Włókien
Sztucznych i Syntetycznych
z-ca prof. A. Boryniec
Katedra i Zakład Tkactwa z-ca prof. J. Grosman
do roku 1954/55
Katedra i Zakład Wykończalnictwa Przędzy i Tkanin z-ca prof. J. Meissner
Katedra i Zakład Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej z-ca prof. J. Leyko,
od 1952 prof. J. Szmelter
Katedra Części Maszyn i Konstrukcji Maszyn
Włókienniczych i Zakład Konstrukcji Maszyn
Włókienniczych
z-ca prof. J. Hunka
Zakład Części Maszyn Włókienniczych mgr inż. B. Morozowski
od1954 doc. M. Chwalibóg
Katedra i Zakład Urządzeń Przemysłowych
Zakładów Włókienniczych
z-ca prof. M. Klimek

Ten układ organizacyjny trwał do roku akademickiego 1956/57.
W dniu 06.06.1953 położono kamień węgielny pod Pawilon Włókiennictwa, którego powstanie miało gwarantować dalszy rozwój Wydziału. Znaczący wkład w tym przedsięwzięciu miał ówczesny rektor Politechniki Łódzkiej prof. M. Klimek.

Image
Mieczysław KlimekProfesor Mieczysław Klimek.
Współtwórca Wydziału Włókienniczego.
Jeden z pierwszych wykładowców.
Rektor PŁ w trzech kadencjach (1953-1962).
Współtwórca, rektor WSI w Łodzi (1952-53)

 


W roku 1965 utworzono na Wydziale Włókienniczym zawodowe, wieczorowe studia inżynierskie.

Image
pawilon włókiennictwa

Pawilon Włókiennictwa w Politechnice Łódzkiej w roku 1960.

Zasadniczy przełom nastąpił w latach 1955-1956, kiedy utworzono system studiów jednolitych pięcioletnich.
O słuszności programów dydaktycznych i sposobie ich realizacji, różnych dla różnych okresów, a więc potrzeb i warunków, świadczą sami absolwenci. Wielu spośród nich szczyci się poważnymi osiągnięciami w dziedzinie postępu technicznego, za które uzyskali zaszczytne wyróżnienia, odznaczenia i nagrody. Jest w tym oczywiście udział indywidualnych uzdolnień i osobistych walorów poszczególnych inżynierów, ale trudno odmówić również zasługi w kształtowaniu nowej techniki włókienniczej w Polsce, której autorami są nasi wychowankowie.
Pracownicy instytutów i laboratoriów badawczych, biur konstrukcyjnych, projektowych, ci którzy kształtowali postęp naukowy techniczny - w zdecydowanej większości byli absolwentami Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej. Ich sukcesy cieszą ich byłych profesorów i stanowią podstawę do dumy z wykształcenia wartościowych kadr przez uczelnię.

WYRÓŻNIENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU WŁÓKIENNICZEGO

LAUREACI NAGRÓD PAŃSTWOWYCH

 • mgr inż. St. Dutkowski - Nagroda Zespołowa III-ego stopnia 1952
 • mgr inż. S. Dąbrowski - Nagroda III-ego stopnia 1965
 • mgr inż.: Cz. Okrojek, Z. Zbieranowski, dr A. Nawrocki - Nagroda Zespołowa II stopnia 1964
 • doc. dr inż. R. Jóźwicki, doc. dr inż. W.Ankudowicz, mgr inż. H. Kubica - Nagroda Zespołowa I-ego stopnia 1974
 • mgr inż.: Cz. Okrojek, K. Raczyński, A. Dyczka, K. Lesiakowska, B. Świderski, doc. A. Nawrocki - Nagroda Zespołowa II stopnia 1986

WYRÓŻNIENIA MIĘDZYNARODOWE

 • BIELLA WOOL TEXTILE AWARD 1992 - dr inż. W. Rakowski
 • KRZYŻ RYCERSKI KRÓLESTWA BELGII 1996 - doc. dr W. Łuczyński

LAUREACI NAGRÓD m. ŁODZI

 • doc. dr inż. R. Jóźwicki, doc. dr inż. W Ankudowicz. mgr inż. H. Kubica - Nagroda Zespołowa 1975
 • mgr inż.: Cz. Okrojek, K. Raczyński, A. Dyczka, K. Lesiakowska, doc. A. Nawrocki - Nagroda Zespołowa 1983
 • mgr inż. Adam Junka - Nagroda Indywidualna 1993

Staraniem Oddziału Bielsko - Bialskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego, a przede wszystkim kierownictwa Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego Południa oraz władz Bielska - Białej doszło do utworzenia w Bielsku - Białej w lutym 1966 roku Punktu Konsultacyjnego Studium Stacjonarno-Zaocznego Wydziału Włókienniczego. Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku - Białej została powołana 1 czerwca 1969.
W roku 1973 powstał w niej Instytut Włókienniczy. Wielkie zasługi w tym kreowaniu włókiennictwa akademickiego w ważnym ośrodku włókiennictwa na południu Polski położył przede wszystkim doc. dr hab. Andrzej Włochowicz.
Do czasu reorganizacji Wydziału, która miała miejsce w roku 1970, w jego skład wchodziło 14 katedr z 18 przynależnymi do nich zakładami.

Struktura Wydziału Włókienniczego PŁ w roku akademickim 1969/70.
Katedra i Zakład Mechaniki Technicznej
kierownik doc. dr hab. J. Gluza
Katedra i Zakład Części Maszyn Włókienniczych
kierownik prof. M. Chwalibóg
Katedra i Zakład Konstrukcji Maszyn Włókienniczych
kierownik prof. dr hab. J. Zakrzewski
Katedra i Zakład Urządzeń Przemysłowych Zakładów Włókienniczych
kierownik prof. M. Klimek
Katedra Surowców Włókienniczych i Metrologii z Zakładami: Surowców Włókienniczych i Metrologii oraz Włóknoznawstwa
kierownik prof. dr W. Żurek
Katedra Odzieżownictwa
kierownik doc. dr Wł. Więźlak
Katedra Przędzalnictwa z Zakładami: Podstaw Przędzalnictwa, Przędzalnictwa Bawełny i Przędzalnictwa Wełny
kierownik doc. dr hab. M. Malinowski
Katedra Przędzalnictwa Włókien Łykowych z Zakładami: Przędzalnictwa Włókien Łykowych i Roszarnictwa
kierownik doc. dr hab. Zb. Szałkowski
Katedra i Zakład Tkactwa
kierownik doc. dr hab. J. Szosland
Katedra i Zakład Dziewiarstwa
kierownik doc. dr L. Pfeifer
Katedra i Zakład Wykończalnictwa Przędzy i Tkanin
kierownik prof. J. Meissner
Katedra i Zakład Technologii Włókien Sztucznych
kierownik prof. dr hab. T. Skwarski
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Polimerów
kierownik prof. dr hab. E. Turska
Katedra i Zakład Ekonomiki Przemysłu z Zakładami: Ekonomiki Przemysłu Włókienniczego i Ekonomiki Przemysłu Chemicznego
kierownik prof. dr hab. J. Rachwalski

 W roku 1970 po zmianie struktury organizacyjnej na wydziale, zamiast istniejących do tej pory katedr i zakładów powstały instytuty.

Struktura Wydziału Włókienniczego w roku akademickim 1970/71 z naniesionymi zmianami do roku akademickiego 1997/98.
Instytut Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa, w którym funkcję dyrektora do 1980 roku pełnił prof. dr hab. Zbigniew Szałkowski. Od 1980r. do chwili obecnej instytutem kieruje prof. dr Włodzimierz Więźlak
Instytut Mechanicznej Technologii Włókna, którym kierował od momentu jego powstania przez 25 lat prof. dr hab. Janusz Szosland, a od roku 1995 prof. dr hab. Tadeusz Jackowski
Instytut Włókien Sztucznych, w którym funkcję dyrektora do 1973 roku pełniła prof. dr hab. Eligia Turska. Od 1973r. do chwili przejścia na emeryturę w 1992r. instytutem kierował prof. dr hab. Tadeusz Skwarski. Następnie funkcję dyrektora instytutu przejął prof. dr hab. Bogumił Łaszkiewicz
Instytut Fizyki Włókna i Chemicznej Obróbki Włókna, którym kieruje od początku prof. dr hab. Grzegorz Urbańczyk
Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienniczych, w którym funkcję dyrektora pełnili kolejno: prof. dr hab. Juliusz Zakrzewski do 1974 roku, doc. dr hab. Jerzy Gluza do 1976r., doc. dr Janusz Ziółkowski do 1991r., a obecnie prof. dr hab. Krzysztof Dems
Instytut Organizacji i Zarządzania, którym do 1976r. kierował prof. dr hab. Jerzy Rachwalski, od 1976r. kierownictwo instytutu przejął doc. dr J. Nowakowski, a po jego tragicznej śmierci w roku 1988 na stanowisko dyrektora powołano doc. dr Henryka Gralaka. Funkcję tę sprawował do roku 1991, kiedy to Instytut został wydzielony z Wydziału Włókienniczego
Instytut Włókienniczy z siedzibą w Bielsku - Białej, którym kieruje od chwili jego powstania w roku 1973 prof. dr hab. Andrzej Włochowicz


Wydział Włókienniczy poza kształceniem na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych prowadził kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich. W ramach akcji UNIDO był organizatorem kursów podyplomowych dla inżynierów z krajów rozwijających się.
W 1991 roku z Wydziału Włókienniczego Rektor PŁ wydzielił Instytut Organizacji i Zarządzania - przekształcając go w samodzielny Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ.
W roku 1992, decyzją Senatu PŁ, Instytut Włókienniczy Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku - został przekształcony w samodzielną jednostkę organizacyjną pod nazwą Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w organizacji.
Fakty te można rozpatrywać jako siłę Wydziału, który był w stanie przyczynić się kadrowo do wykreowania nowych ważnych jednostek organizacyjnych w Politechnice Łódzkiej. Wydział spłacał dług zaciągnięty w roku akademickim 1947/48.
W roku 1992 powstała nowa specjalność Architektura Tekstyliów, łącząca przedmioty techniczne z plastycznymi.
Również do rangi specjalności podniesiono Odzieżownictwo.
Tak więc opracowany w 1992 r. system kształcenia na studiach inżynierskich obejmował edukację w czterech specjalnościach:

 • Włókienniczej Inżynierii Mechanicznej
 • Włókienniczej Inżynierii Chemicznej
 • Architektury Tekstyliów
 • Odzieżownictwa

Od roku 1952 prowadzone są nadto:

♦ dwuletnie studia typu College (od roku 1995 w systemie studiów wieczorowych), które umożliwiają zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie:

 • Projektowania i Technologii Wyrobów Dziewiarskich
 • Wykończalnictwa Wyrobów Włókienniczych i Renowacji Odzieży
 • Towaroznawstwa Włókienniczego,

♦ 4,5-letnie Inżynierskie studia zaoczne w zakresie:

 • Włókiennicza Inżynieria Mechaniczna
 • Włókiennicza Inżynieria Chemiczna
 • Odzieżownictwo

Nową formą studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale od roku 1994 jest Universitet de la Mode - Uniwersytet Mody. Studia te realizowane przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Lyonie, jak również przy współpracy prawie wszystkich łódzkich uczelni wyższych, w tym dwóch wydziałów Politechniki Łódzkiej. Przeznaczone są nie tylko dla absolwentów Wydziału Włókienniczego, lecz również innych kierunków, także uniwersyteckich, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu kreowania i marketingu mody.

W roku 2007 nastąpiła zmiana systemu kształcenia na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Aktualnie na Wydziale można studiować na studiach stacjonarnych na czterech kierunkach studiowania.

Strona dziala - zabbix