Wewnętrzny System Zapewnienie Jakości Kształcenia

Politechnika Łódzka kładzie szczególny nacisk na zapewnienie jak najwyższej jakości na wszystkich poziomach i formach kształcenia w uczelni.

Począwszy od 2000 roku zadania związane z podnoszeniem jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej prowadzone są w sposób sformalizowany, tj. w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne uregulowania prawne w tym zakresie. W 2008 roku uchwałą Senatu PŁ wprowadzony został Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PŁ, który podlega ciągłemu procesowi doskonalenia.

WSZJK obejmuje doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy we wszystkich istotnych dla działalności dydaktycznej obszarach funkcjonowania uczelni, a w szczególności w zakresie:

 • efektów kształcenia i programów studiów,
 • organizacji i warunków kształcenia,
 • jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 • rozwoju kadry Uczelni w zakresie dydaktyki
 • oceny i premiowania nauczycieli akademickich wyróżniających się w zakresie dydaktyki,
 • budowania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu dostosowywania oferty kształcenia do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy,
 • monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni,
 • podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej Politechniki Łódzkiej w skali krajowej i międzynarodowej.

WSZJK w PŁ zawiera:

 1. elementy instytucjonalne i proceduralne funkcjonujące na poziomie centralnym oraz na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych,
 2. mechanizmy wewnętrznej i zewnętrznej oceny jakości kształcenia,
 3. mechanizmy oceny i doskonalenia systemu.

 

Politechnika Łódzka, jako jedna z wiodących uczelni technicznych, uznaje wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną za jeden z pięciu celów strategicznych swojej działalności.

Polityka jakości Politechniki Łódzkiej opiera się na innowacyjności kształcenia rozumianej jako proces budowania wiedzy, umiejętności i rozwijania kreatywności studentów i doktorantów oraz innowacyjności kadry akademickiej.

Efektem jest wkład Uczelni oraz jej absolwentów w budowę zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki oraz inkluzywnego wzrostu ekonomicznego i społecznego. Cel ten osiągany jest poprzez tworzenie i doskonalenie produktów, procesów i organizacji.

Wartościami, które najwyżej cenimy i propagujemy w codziennych działaniach są: etyka pracyzaangażowaniewrażliwość społeczna i ciągłe doskonalenie.

Politykę jakości kształcenia realizujemy poprzez:

 • budowanie kultury jakości,
 • kształtowanie otoczenia, w tym zasobów i infrastruktury, sprzyjającego innowacyjności kadry, studentów i doktorantów,
 • wzmacnianie synergii pomiędzy Uczelnią i otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • rozwijanie kształcenia opartego na badaniach naukowych i potrzebach gospodarczych strategicznych dla Uczelni, regionu i kraju,
 • zapewnienie absolwentom kompetencji cenionych na rynku pracy,
 • zapewnienie kadrze Uczelni warunków do rozwijania kompetencji sprzyjających innowacyjnemu kształceniu,
 • doskonalenie kształcenia i organizacji procesu kształcenia we współpracy ze studentami, doktorantami i otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • korzystanie z najlepszych wzorców krajowych, europejskich i światowych,
 • potwierdzanie wysokiej jakości kształcenia poprzez udział w akredytacjach i rankingach krajowych i zagranicznych.

Politechnika Łódzka stosuje najlepsze praktyki akademickie respektując przy tym przepisy prawa krajowego, standardy obowiązujące w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.

 

Za całość zadań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej odpowiada prorektor ds. kształcenia.

Kierowanie bieżącymi pracami związanymi z zapewnieniem jakości kształcenia powierzono pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia.

W ramach WSZJK w PŁ działają powołane przez rektora Uczelniana Komisja ds. jakości kształcenia oraz powołana przez Senat - Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich.

Za jakość kształcenia w jednostkach organizacyjnych prowadzących kształcenie odpowiadają kierownicy tych jednostek. W ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach działają komisje ds. jakości i oceny jakości kształcenia powołane przez kierowników tych jednostek.

Szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych elementów instytucjonalnych tj. osób i komórek odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz komórek pomocniczych i współpracujących – funkcjonujących na poziomie centralnym i na poziomie jednostek – przedstawiono w oddzielnej zakładce.

 

Elementy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ funkcjonujące na poziomie centralnym regulują w sensie proceduralnym sprawy jakości kształcenia w skali ogólnouczelnianej oraz formułują wytyczne w tym zakresie dla jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie. Wytyczne te są podstawą do tworzenia własnych uregulowań w ramach tych jednostek, uwzględniających ich autonomię i specyfikę.

W uczelni systematycznie prowadzone są działania dotyczące tworzenia i doskonalenia procedur oraz mechanizmów zapewnienia jakości kształcenia oraz monitorowania i oceny jakości kształcenia (m.in. ankiety ewaluacyjne, hospitacje). W efekcie podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze w celu wyeliminowania niedoskonałości. Przynajmniej raz w roku akademickim kierownicy jednostek prowadzących kształcenie składają sprawozdania dotyczące jakości kształcenia radzie tych jednostek. Rektor PŁ raz w roku przedstawia Senatowi sprawozdanie dotyczące jakości kształcenia i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PŁ.

W celu wyeliminowania niedociągnięć w systemie zapewnienia jakości kształcenia oraz przeciwdziałania występowaniu nieprawidłowości w przyszłości, niezależnie od działań doraźnych, co roku przygotowuje się plan działań naprawczych i modernizacyjnych na następny rok akademicki.

W działaniach doskonalących WSZJK w PŁ uczestniczą również studenci, doktoranci i pracodawcy zaangażowani w prace różnych ciał wchodzących w skład WSZJK, w tym ww. komisji uczelnianych i komisji funkcjonujących w jednostkach prowadzących kształcenie.

Istotnymi narzędziami wspomagania WSZJK w PŁ są m.in.:

 1. Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki (ZSID) – system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych związanych z procesem dydaktycznym, w tym ankietyzacji, dla potrzeb dziekanatów, Centrum Językowego PŁ, Centrum Sportu PŁ, Osiedla Akademickiego, obsługą finansów, stypendiów dla studentów i doktorantów, itp..
 2. Terminal dla nauczycieli akademickich (ZTN) – system służący do wprowadzania ocen, prowadzenia zapisów na egzaminy, przygotowywania i aktualizacji kart przedmiotów, itp.
 3. Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej (WIKAMP) – system służy do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wykorzystywany jest jako platforma wymiany informacji pomiędzy różnymi grupami pracowników Uczelni itp.
 4. WebDziekanat – portal studencki posiadający wiele funkcjonalności m.in. informacyjną: zamieszczone są regulacje prawne, programy studiów (katalog ECTS), plany zajęć, tabele opłat, terminy obligatoryjne i terminy zjazdów, formularze podań, ogłoszenia i komunikaty "wirtualnego indexu". Studenci mogą uzyskiwać informacje dotyczące: ocen na studiach oraz mają obowiązek sprawdzania i ewentualnie zgłaszania nieścisłości; generowania indywidualnego konta bankowego przez studentów mieszkających w akademikach, itp.
 5. System Poczty Elektronicznej (SPE) Politechniki Łódzkiej – system służący do prowadzenia korespondencji służbowej, z którego obligatoryjnie korzystają zarówno wszyscy pracownicy Uczelni jak i studenci, z obowiązkiem codziennego odczytywania zawartości skrzynki pocztowej.

Strona dziala - zabbix