Misja i strategia Wydziału

MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH
I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

NA LATA 2021-2025

WPROWADZENIE

Strategia Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów jest zgodna z misją i strategią Politechniki Łódzkiej, z uchwałą nr 4/2015 Senatu PŁ z dnia 25.02.2015 "Strategią Rozwoju Politechniki Łódzkiej na lata 2015 – 2020" oraz wpisuje się również w „Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007−2020” i uwzględnia priorytetowe dziedziny życia, w tym szczególnie ważne dla rozwoju regionu, które obejmują trzy główne strefy: społeczną, ekonomiczną i funkcjonalno-przestrzenną, a Wydział pełni istotną rolę w każdej z nich.

WIZJA

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów jest znany i ceniony w Polsce, Europie i świecie, a nasi absolwenci są poszukiwani przez znane firmy, jako wysokokwalifikowani specjaliści w zakresie włókiennictwa, wzornictwa, inżynierii materiałowej i inżynierii ochrony pracy.

MISJA

Kształcenie doskonale przygotowanych kreatywnych specjalistów, wyposażonych w wiedzę i kompetencje, gotowych do podejmowania aktualnych wyzwań oraz potrafiących efektywnie i skutecznie wykorzystywać nabyte umiejętności, w pracy i własnym rozwoju. Harmonijne łączenie solidnych, aspektów technicznych, doświadczenia i kompetencji z subiektywną wrażliwością artystyczną pozwalających projektować atrakcyjne rozwiązania innowacyjne, ugruntowane poznawczo, bardziej komfortowe, dostarczające satysfakcji i szczęścia na wyższym poziomie. Ciągłe polepszanie warunków studiowania, doskonalenie treści i metod kształcenia zapewnia znakomite przygotowanie najwyższej klasy specjalistów istotnych dla rozwoju gospodarki, regionu i kraju.

CELE

Cel strategiczny 1: Nauka i badania
Kompetentna kadra i światowy poziom nauki

Cele operacyjne:
Co1.1. Rozwój priorytetowych kierunków badań uwzględniających rozwój regionu, kraju, Europy i świata;

Co1.2. Wspieranie rozwoju naukowego pracowników i doktorantów;

Co1.3. Dostosowanie zasobów kadrowych Wydziału do aktualnych potrzeb.

Co1.4. Osiąganie możliwie wysokiej kategorii Wydziału uprawnień naukowych;

Co1.5. Unowocześnianie i rozwój infrastruktury badawczej wydziału;

Co1.6. Zwiększanie aktywności w europejskim i światowym obszarze badawczym;

Cel strategiczny 2: Kształcenie
Wysoki poziom kształcenia w oparciu o szeroką i nowoczesną ofertę dydaktyczną

Cele operacyjne:
Co2.1. Podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich jego stopniach;

Co2.2. Poszerzanie oferty kształcenia oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie;

Co2.3. Rozwój międzynarodowej i krajowej mobilności pracowników, studentów i doktorantów;

Co2.4. Tworzenie nowych i uaktualnianie istniejących programów studiów,

Co2.5. Indywidualizacja kształcenia uzdolnionych studentów;

Co2.6. Rozwój i wspieranie studenckiego ruchu naukowego;

Co2.7. Wprowadzanie nowoczesnych form kształcenia

Co2.8. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom w procesie kształcenia;

Cel strategiczny 3: Otoczenie i wizerunek Wydziału
Pozytywny wizerunek Wydziału i aktywne współdziałanie z otoczeniem

Cele operacyjne:
Co3.1. Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi;

Co3.2. Współpraca z instytucjami systemu edukacji;

Co3.3. Współpraca z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesowym;

Co3.4. Aktywne kontakty z absolwentami Wydziału,

Co3.5. Utrzymywanie wysokich standardów etycznych i akademickich

Co3.6. Działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Cel strategiczny 4: Organizacja
Struktura wydziału odpowiadająca nowym wyzwaniom

Cele operacyjne:
Co4.1. Zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej Wydziału;

Co4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Wydziału;

Co4.3. Intensyfikacja pozyskiwania funduszy ze źródeł budżetowych i pozabudżetowych;

Co4.4. Doskonalenie mechanizmów usprawniających zarządzanie Wydziałem;

STRATEGIA

Nauka:
1. Tworzenie sprzyjających warunków do zdobywania przez pracowników Wydziału coraz wyższych stopni naukowych w możliwie najkrótszych okresach czasu, przy zachowaniu niezbędnych wymagań koniecznych do ich osiągnięcia.

2. Wspieranie młodej kadry naukowej przez stwarzanie możliwości rozwoju naukowego, stymulację występowania o projekty unijne, celowe i środki pozabudżetowe dla młodych naukowców.

3. Zdobywanie funduszy na badania naukowe z pozabudżetowych źródeł finansowania, występowanie o projekty unijne, celowe oraz pozyskiwanie środków z współpracy z przemysłem.

4. Zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, dążenie do jak najszybszej jej wymiany zgodnie z rozwojem nauki światowej.

5. Rozszerzenie uprawnień naukowych do doktoryzowania, a w miarę możliwości i habilitowania na wszystkie samodzielne dyscypliny nauki reprezentowane na Wydziale. Wiąże się to ściśle z wspieraniem młodej kadry naukowej, niezbędnej do reprezentowania minimum w danej dyscyplinie.

6. Ciągłe podnoszenie poziomu badań naukowych prowadzonych na Wydziale.

7. Położenie szczególnego nacisku na zwiększenie ilości oraz jakości publikowanych prac naukowych i patentów. Publikacje powinny być zgłaszane w miarę możliwości do zagranicznych periodyków naukowych, do czasopism znajdujących się na tzw. Liście Filadelfijskiej, w miarę możliwości również reprezentujących inne dyscypliny nauki.

8. Utrzymanie lub uzyskanie wyższej kategorii Wydziału niż dotychczas. Ma to szczególne znaczenie wobec posiadania przez Wydział, jako jedynej Jednostki w Polsce praw habilitacji w samodzielnej dyscyplinie nauki Włókiennictwo.

9. Rozwijanie współpracy z przemysłem, głównie dla rozwiązywania problemów praktycznych. Może to dać możliwość dodatkowego finansowania Wydziału. Jednocześnie może zapobiec transferowi wiedzy za granicę w przypadku zlecenia rozwiązania zadania innej Jednostce.

10. Rozwijanie ścisłej współpracy naukowej z jednostkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi. Może to skutkować powstawaniem nowych projektów ze środków unijnych, w miarę możliwości programów ramowych UE.

Kształcenie
1. Obszar kształcenia reprezentowany na Wydziale ma charakter multidyscyplinarny. Obejmuje on dziedzinę nauk technicznych oraz dziedzinę sztuk plastycznych. Celem Wydziału jest kształcenie akademickie w zakresie:

- włókiennictwa,
włókiennictwa i przemysłu mody

- wzornictwa,

- inżynierii materiałowej,

- inżynierii bezpieczeństwa pracy,

- inżynierii wzornictwa przemysłowego,

2. Utrzymanie wiodącej w Polsce pozycji Wydziału w zakresie kształcenia na kierunku studiów Włókiennictwo.

3. Kształtowanie poprzez proces kształcenia wśród studentów, postaw przedsiębiorczości, umiejętności samokształcenia i otwartości na wyzwania współczesnej gospodarki konkurencyjnej,

4. Budowanie i modernizacja programów kształcenia w oparciu o potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, przy zachowaniu wymagań dotyczących jakości kształcenia.

5. Tworzenie warunków do ciągłego rozwoju kadry akademickiej Wydziału w celu podnoszenia własnych kwalifikacji pozwalających na kształcenie przy zachowaniu najwyższych standardów

6. Działania w kierunku doskonalenia jakości kształcenia poprzez zwiększanie międzynarodowej mobilności studentów i pracowników Wydziału, aplikowanie w krajowych i międzynarodowych projektach w obszarze kształcenia.

7. Nauka poprzez innowacyjne formy dydaktyczne.

Współpraca z zagranicą
1. Współpraca międzynarodowa. Istotne powinno być dalsze rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany studentów
. Bardzo dobrze obecnie rozwija się współpraca z Hiszpanią i Portugalią, ale współpraca powinna być rozszerzona również na inne kraje Unii Europejskiej. Duże znaczenie ma promocja międzynarodowych programów wymiany studenckiej wśród studentów naszego wydziału. Stosunkowo mała liczba studentów wyjeżdżających do uczelni zagranicznych spowodowana jest słabą znajomością języka obcego – głównie angielskiego. Szansę stanowi tu wprowadzane obecnie techniczne słownictwo z zakresu włókiennictwa w trakcie nauczania języków obcych.

3. Przygotowania programów kształcenia do realizacji w języku angielski.

4. Zwiększenie liczby przyjazdów i wyjazdów pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w ramach programów międzynarodowych, umów dwustronnych itp.

Promocja
1. Partnerski samorząd studencki. Każdy kierunek studiów na wydziale powinien mieć przynajmniej jednego przedstawiciela w Wydziałowej Radzie Studentów. Przedstawiciele samorządu studenckiego powinni brać udział w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Wydziału.

Powinni czynnie uczestniczyć w wydziałowych komisjach dydaktycznych, Radzie Wydziału, Komisji Stypendialnej, Komisji ds. Promocji Wydziału itp. Należy zwiększyć liczbę studentów nie tylko funkcyjnie związanych z samorządem studenckim, ale także współpracujących przy organizacji poszczególnych wydarzeń inicjowanych przez studentów wydziału.
2. Rozwinięty studencki ruch naukowy.
Działalność naukowa doktorantów wykazywana jest na corocznie organizowane konferencji naukowej Wydziału. Działalność studentów w wydziałowych kołach naukowych powinna nabrać charakteru powszechnego. Należy stworzyć system motywacyjny zachęcający studentów do rozwijania własnych zainteresowań naukowych. Studencki ruch naukowy powinien być bardziej zintegrowany z tematyką badań naukowych jednostek poprzez włączenie w realizację grantów, projektów badawczych, celowych itp. Należy dążyć do stworzenia publicznego forum dyskusji naukowych między kołami oraz opracowania zasad konkurencyjności i współpracy.

3. Integracja środowiska akademickiego. Studia to nie tylko nauka – to również zabawa, sport. Integrację środowiska akademickiego wydziału należy dokonać poprzez wspólne inicjatywy kulturalne i sportowe. Bal Włókiennika, wigilia wydziałowa, Juwenalia studenckie, zawody sportowe

4. Nowoczesne media studenckie. Integracja studentów na platformie WIKAMP. Platforma powinna zapewnić sprawną komunikację między użytkownikami na poziomie globalnym (wszyscy użytkownicy), przedmiotu (wszyscy zapisani na przedmiot), grupy studenckiej (wszyscy przypisani do grupy ćwiczeniowej) lub mieszanym.

5. Baza lokalowa przyjazna studentom. Ważnym priorytetem powinna być poprawa bazy lokalowej na wydziale. Należy dążyć do przeprowadzenia remontów audytoriów, w celu dostosowania ich do współczesnych wymogów dydaktycznych. Remontów wymagają też pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, schody, WC itp.). Ważnym priorytetem będzie też likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających studentom niepełnosprawnym korzystanie ze wszystkich pomieszczeń w budynku. Na wydziale powinna powstać galeria artystyczna, gdzie studenci będą mogli prezentować swoje prace. Zmian wymaga też bufet, który powinien stać się miejscem przyjaznym do spędzenia czasu w przerwach między zajęciami.
Wydział pozyskał środki na remont budynku
6. Promocja najlepszych studentów wydziału. Najlepszym studentom na wydziale należy stworzyć warunki umożliwiające indywidualne kształtowanie swojej ścieżki dydaktycznej poprzez indywidualne plany nauczania, działalność w kołach naukowych i udział w projektach badawczych. Rozwój stypendiów fundowanych przez firmy o profilu włókienniczo-odzieżowym powinien zapewnić im warunki do studiowania, również na studiach doktoranckich.

7. System praktyk poza programowych. Należy zachęcać studentów do praktycznej nauki zawodu w systemie praktyk poza podstawowym programem studiów. Pomocna w tym może okazać się baza firm, w których takie praktyki mogłyby być realizowane. Praktyki poza programowe nie mogą obciążać budżetu wydziału. Ważne jest zachęcanie studentów do realizacji praktyk indywidualnych w wybranym przez siebie zakładzie. Istnieją programy międzynarodowe umożliwiające realizację praktyk lub staży w firmach zagranicznych. Mimo utrudnionej kontroli takich praktyk, studenci mają większą możliwość zdobycia doświadczenia produkcyjnego zgodnie z własnymi preferencjami

8. Międzynarodowa współpraca organizacji i środowisk studenckich. Rozwój międzynarodowej wymiany studenckiej (studia, praktyki, staże) powinien zaowocować większą integracją środowisk akademickich z krajów o często bardzo odmiennych kulturach. Taką współpracę powinny również rozwijać studenckie koła naukowe na wydziale, prowadząc wspólne projekty. Wszelkie inicjatywy studenckie powinny uwzględniać udział studentów obcokrajowców studiujących.

9. Promocja Wydziału. Promocja produktu, jakim jest oferta kształcenia na poszczególnych kierunkach nabiera w obecnych czasach bardzo dużego znaczenia. Promocja powinna być wycelowana w konkretnego odbiorcę, prowadzona na jego terenie (szkoły ponadgimnazjalne), a produkt (oferta kształcenia) należy odpowiednio „opakować”. Dużego znaczenia nabierają właściwie przygotowane materiały reklamowe takie jak ulotki, roll-upy.